Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

2. Realizacja projektu

 
 
Integracja osób uciekających przed wojną ze społecznością lokalną i umożliwienie zaadoptowania się do nowej sytuacji, co może stworzyć szansę na odzyskanie prawidłowego poziomu funkcjonowania rodziny.
 
 
Zadania w projekcie:
 
1. Wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Zadanie będzie miało na celu wsparcie ukraińskich rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym z terytorium własnego państwa, które ze względu na problemy opisane w diagnozie wykazują zaburzenia w funkcjonowaniu i wymagają podjęcia adekwatnych działań wspierających. W ramach zadania planuje się następujące działania z zakresu pracy z rodziną:
• objęcie nadzoru nad opiekunami tymczasowymi dzieci rodzin ukraińskich przez asystenta rodziny.
• specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, rodzinne) dla rodziców/opiekunów dzieci ukraińskich
• możliwość organizacji w razie potrzeby grup wsparcia dla dorosłych obywateli Ukrainy
• zapewnienie opieki dla dzieci na czas odbywania się konsultacji/terapii/grup wsparcia rodziców/opiekunów
• zaangażowanie pracowników merytorycznych, którzy będą zaangażowani bezpośrednio w pracę na rzecz uczestników (w szczególności w zakresie asysty rodzinnej i pracy socjalnej np.: diagnozy potrzeb i problemów uczestników, koordynacji udzielanych usług, organizowania aktywności lokalnej na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych czy zagospodarowania czasu wolnego).
W celu zwiększenia dostępności do usług wsparcia rodziny planuje się także:
• zatrudnienie 1 osoby świadczącej wsparcie językowe (tj. osoby, która posiada doświadczenie i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem ukraińskim lub innym, którym posługują się uczestnicy projektu, wystarczające do sprawnej komunikacji).
Jednym z wyzwań, z którymi mają do czynienia rodziny ukraińskie, jest integracja ze społecznością lokalną i dostosowanie do warunków życia w Polsce. W związku z tym w ramach
projektu zaplanowano działania środowiskowe i integracyjne takie, jak:
• piknik rodzinny (4 pikniki w trakcie trwania projektu)
• wyjazdy tematyczne dla rodzin (2 wyjazdy w czasie trwania projektu)
Z uwagi na specyfikę grupy docelowej w ramach projektu przewidziano szkolenia dla kadry bezpośrednio pracującej z uczestnikami:
• specjalistyczne szkolenia z psychologii, pracy z osobami, które doświadczyły traumy (szkolenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i Świetlicy Środowiskowej w
Radlinie)
Szkolenia te są niezbędne, gdyż są sprofilowane pod specyficzne potrzeby grupy docelowej i warunkują bezpośrednio jakość świadczonych dla uczestników usług.
Z planowanymi działaniami wiąże się konieczność zapewnienia:
• 1 psycholog/terapeuta zatrudniony w formie umowy zlecenia.
• 1 osoba jako wsparcie językowe zatrudniona w formie umowy zlecenia.
• Dodatki specjalne dla pracownika socjalnego i asystenta rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie zaangażowanych do projektu.
W ramach zadania zakłada się możliwość realizacji działań, będących wsparciem dla osób z otoczenia takich jak prowadzenie grup samopomocowych, grup wsparcia czy
prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych.
W ramach wsparcia rodzin będą realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych (takie jak: kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się czy kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencje obywatelskie).
Z uwagi na specyfikę grupy docelowej w ramach projektu przewidziano szkolenia dla kadry pracującej bezpośrednio z uczestnikami oraz wsparcie językowe.
 
2. Utworzenie nowych miejsc w placówce wsparcia dziennego)
Zadanie zakłada wsparcie ukraińskich rodzin, zmagających się z trudnościami w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zwiększenie liczby miejsc w
placówkach wsparcia dziennego oraz zapewnienie wsparcia dla rodziców.
W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące działania:
• Utworzenie nowych miejsc dla 10 wychowanków w działającej już placówce wsparcia dziennego (w dwóch obiektach placówki).
• Zatrudnienie 2 wychowawców na umowę zlecenie.
• Zakup zestawu materiałów – książek, gier, etc. w języku ukraińskim lub innym, którym posługują się uczestnicy projektu.
• Zapewnienie wyżywienia (podwieczorków) dla 10 wychowanków w placówce wsparcia dziennego.
Placówka będzie funkcjonować 5 dni w tygodniu, w godzinach od 13:30 do 17:30. Świetlica Środowiskowa w Radlinie funkcjonuje w dwóch miejscach gdzie zakłada się realizację
zadań.
W placówce wsparcia dziennego będą realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych (takie jak: kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się czy kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej).
 
3. Zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież w placówce wspacia dziennego.
Dzieci pochodzące z ukraińskich rodzin zmagają się z trudnościami związanymi z zaistniałą sytuacją. Do najczęstszych problemów należą: niewystarczająca znajomość języka polskiego, która rodzi trudności w integracji z nowym, polskim środowiskiem rówieśniczym, traumatyczne przeżycia, różnorodne lęki, depresja, brak możliwości kontynuowania
nauki rozpoczętej w kraju pochodzenia oraz rozwijania swoich pasji). Wobec tego istotnym elementem funkcjonowania świetlicy będzie zapewnienie zajęć, które będą odpowiedzią na stwierdzone problemy.
W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące działania:
• zapewnienie zajęć wyrównawczych z języka polskiego (8 godzin w miesiącu, przeznaczone dla 10 wychowanków)
• wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci (8 godzin w miesiącu, przeznaczone dla 10 wychowanków)
W ramach dotychczasowych organizaowanych przez placówkę zajęć należą też zajęcia rozwijające pasje, zajęcia sportowe, wyjścia kulturalne, na basen, oraz inicjatywy mające na
celu integrację podopiecznych ze społecznością lokalną – festyn, gry i zabawy terenowe.
Z planowanymi działaniami wiąże się konieczność zapewnienia:
• wynagrodzenia dla psychologa/terapeuty w formie umowy zlecenia.
• zakup zestawu materiałów potrzebnych do zajęć np. materiały edukacyjne, materiały do nauki języka polskiego, testy psychologiczne, itp.
W placówce wsparcia dziennego będą realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych (takie jak: kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się czy kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej).
 
 
"Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu
wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Miasto Radlin"
Projekt w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Wojewódżtwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Data dodania: 2023-02-27 21:58:11
Data edycji: 2023-07-13 23:58:20
Ilość wyświetleń: 157

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej