Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

O świetlicy

POWSTANIE ŚWIETLICY
Świetlica Środowiskowa w Radlinie rozpoczęła swą działalność statutową w styczniu 1999 roku uchwałą Nr III / 22 / 98 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie: założenia publicznej placówki opiekuńczo -wychowawczej. Podstawą prawną utworzenia tego rodzaju placówki była wówczas Ustawa o systemie oświaty i Rozporządzenie MEN z dn. 24.02. 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz. U. Nr 41 póz. 156).Obecnie działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwiec 2011 r. 

CELE I ZADANIA
Świetlica środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego. Jest jedną z form oddziaływania profilaktycznego. Główne zadania świetlicy określa Regulamin organizacyjny, w którym wymieniono podstawowe cele i zadania świetlicy środowiskowej:- wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez udzielanie informacji, wsparcie w sytuacji trudnej, kierowanie do odpowiednich instytucji.
- zapewnianie pomocy rodzinie i dzieciom  poprzez przygotowanie i realizację programów profilaktycznych oraz stały kontakt z dzieckiem i jego rodziną.
- współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, policją i innymi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów wychowawczych poprzez regularny kontakt z pedagogiem szkolnym, pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami policji.
- placówka, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka : (bytowych rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia ) kieruje się w szczególności:
1) dobrem dziecka,
2) poszanowaniem praw dziecka,
3) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
4) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
5) potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
6) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa kontaktowania się z dzieckiem,
7) potrzebą działań w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do rodziny.Świetlica - placówka wsparcia dziennego jest zobowiązana do tworzenia dzieciom warunków-fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju, poszanowania podmiotowości dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i rodzeństwem. Wychowawcy placówki uczą poszanowania tradycji, planowania i organizowania codziennych zajęć oraz czasu wolnego, nawiązywania więzi uczuciowych i związków interpersonalnych. Placówka przygotowuje dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, uczy samodzielności oraz wyrównuje deficyty rozwojowe dzieci.

PRACA W ŚWIETLICY
W pracy wychowawczej wykorzystuje się następujące formy pracy środowiskowej:
1. pomoc w kryzysach szkolnych (zajęcia indywidualne i reedukacyjne), rodzinnych (rozmowa oraz kierowanie do odpowiednich instytucji), rówieśniczych (nauka łagodzenia konfliktów i dochodzenia do kompromisów poprzez odpowiedni dobór zajęć tematycznych) osobistych (indywidualny kontakt z wychowankiem)
2. zajęcia socjoterapeutyczne (udział w warsztatach terapeutycznych, przygotowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży)
3. zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne (ściśle według zaleceń specjalistów)
4. indywidualne programy korekcyjne (prowadzone w oparciu o przygotowane programy indywidualne)
5. pomoc w nauce (kontrola i weryfikacja osiągnięć szkolnych poprzez analizę dokumentów szkolnych oraz wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy)
6. pomoc socjalną, dożywianie (organizacja posiłków i paczek żywnościowych)
7. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych(imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, domu kultury, kontakt ze środowiskiem lokalnym)
8. stałą pracę z rodziną dziecka (zebrania z rodzicami, indywidualny kontakt) stałą współpracę, przede wszystkim z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą oraz sądem (wywiady środowiskowe przygotowywane przez pracowników socjalnych, kontakt z pedagogiem szkolnym i wychowawcą).
Data dodania: 2020-11-30 20:11:27
Data edycji: 2020-11-30 20:16:33
Ilość wyświetleń: 1538

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej